Tuyên Bố của Hội Địa Lý Hoa Kỳ về Hoàng Sa

Dịch thuật: Ban Biên Tập NguoiVietBoston

 

 

Nhằm theo đuổi sự chính xác và đặc điểm trước sau như một về Chính Sách Bản Đồ trong suốt 122 năm lịch sử như một cơ sở giáo dục và khoa học phi lợi nhuận Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ ( National Geographic Society), chúng tôi luôn cố gắng đứng ngoài chính trị, tham khảo nhiều nguồn có thẩm quyền, và quyết định độc lập dựa trên các nghiên cứu rộng rãi. Chúng tôi không tìm cách để giải quyết hay đứng về phía bên nào trong các cuộc xung đột đã được công nhận liên quan đến lãnh thổ hay danh xưng, nhưng là để theo đuổi một chính sách như thực tế đang diễn ra, điều này có nghĩa là, sẽ mô tả cho người đọc hay người xem một cách tốt nhất các đánh giá của chúng tôi về điều kiên hiện nay của một tình trạng nào đó.

 

Đối với quần đảo Paracel Islands (danh xưng truyền thống của quần đảo), Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ công nhận rằng Trung Quốc đã chiếm đóng và cai quản quần đảo này từ 1974, và như một kết quả, Hội đã thừa nhận danh xưng Trung Quốc, Xisha Qundao, như danh xưng căn bản. Điều này phù hợp với Chính Sách Bản Đồ của chúng tôi. Trong những bản đồ khu vực và các bản đồ khác có kích thước đủ, chúng tôi cũng đặc biệt công nhận và định rõ tên Việt Nam là Hoàng Sa như là một danh xưng khác, và danh xưng truyền thống của quần đảo là Paracel Islands, cũng như ghi chú để chỉ rõ Trung Quốc đã chiếm đóng và cai quản quần đảo, trong lúc Việt Nam xác quyết rằng quần đảo thuộc về Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây là tình trạng thực tế từ những gì mà chúng tôi biết.

 

Vừa qua, chúng tôi nhận nhiều thư phản đối về sự mô tả chi tiết trong Bản Đồ Thế Giới của chúng tôi, kích thước của bản đồ làm cho việc mô tả các thông tin chi tiết về một vùng đất nhỏ như the Paracel Islands thật khó khăn. Chúng tôi đã xem xét lại tình trạng và thừa nhận rằng chỉ ghi chú một cách đơn giản quần đảo với danh xưng Trung Quốc và chữ “China” trong dấu ngoặc mà không giải thích thêm có thể gây ra sự lầm lẫn và bị giải thích sai. Trong tương lai, chúng tôi, hoặc sẽ cung cấp thêm những lời giải thích đã bao gồm trong các bản đồ thế giới khác như đã trình bày ở phần trên, hoặc sẽ không ghi chú gì cả. Chúng tôi hy vọng thông báo này làm sáng tỏ tình trạng hiện đang là đã được mô tả với nhiều chi tiết trong các bản đồ khác của chúng tôi.

 

Liên lạc:
Cindy Beidel
National Geographic

cbeidel@ngs.org

 


 

PARACEL ISLANDS STATEMENT

 

In pursuit of a consistent and accurate Map Policy over the National Geographic Society's 122-year history as a not-for-profit scientific and educational institution, we strive to be apolitical, to consult multiple authoritative sources, and to make independent decisions based on extensive research. We do not seek to resolve or take sides in recognized disputes regarding territory or names, but to pursue a de facto policy — that is, to portray for any reader or viewer to the best of our judgment the current reality of a situation.

 

With respect to the Paracel Islands (the traditional name), National Geographic has recognized that this archipelago has been occupied and administered by the Chinese government since 1974, and as a result, the Society recognizes the Chinese name Xisha Qundao as the primary name. This is consistent with our Map Policy. On our regional and other maps of sufficient scale, we specifically also recognize and designate the alternative Vietnamese name Hoàng Sa, and the traditional name Paracel Islands, and include a note indicating that while China occupies and administers the archipelago, Vietnam claims the archipelago as its own. We believe that is the current reality from everything we know.

 

We have recently received complaints about the particular depiction on our World Map, the scale of which makes it difficult to include detailed information about a small land mass such as the Paracel Islands. We have carefully reviewed the situation and recognize that simply denoting the archipelago with the Chinese name and the word "China" in parenthesis without further explanation can be misleading and misinterpreted. In the future, we will either provide the additional explanation that is included on our other maps as described above, or we will omit any designation. We hope this better clarifies the de facto situation that is described on our other maps in greater detail.


###

 

Contacts:
Cindy Beidel
National Geographic
202-862-5286
cbeidel@ngs.org

Source: National Geographic