THÔNG BÁO

24.03.2010

 

 

NTHF đã chuyển đạt Thư Yêu Cầu với hơn 10.000 chữ ký, cùng với những đề nghị và góp ý đến các ông Chủ tịch John Fahey và Chủ bút Chris Johns của Hội Địa Lý Quốc Gia Hoa Kỳ ngày 24 tháng 3.

 

Ban Báo Chí

Nguyễn Thái Học Foundation

NTHFoundation@yahoo.com

 

Diễn tiến của cuộc vận động ký Thư Yêu Cầu

Thư Yêu Cầu