Thay lời vợ

Tặng Quạt Cho Chồng

Trong Ngục Thất, 1929

Nguyễn Văn Phác

 

 

Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này,
Khi buồn cầm đến để vui tay.

Xua con muỗi đói đang rình đốt,

Đuổi cái ruồi hôi chực quấy rầy,

Phong lại nhớ nhung lời ước cũ,

Mở ra phe phẩy đỡ cơn may.

Tình em gởi quạt khi phong mở,

Gạt lệ đưa anh chiếc quạt này.