Bất Di Thi

Lam Giang


Vĩnh Phúc phong trần hậu,
Hàn vân quyển biệt ly!

Thánh nhân tồn cổ huấn.

Chiến bại bảo tàn kỳ,

Thiên viễn tăng cô phẫn,

Tâm hùng thệ bất di,

Cầu an vô ẩn giả,

Quốc vận bởi trường bi,


Vĩnh Yên từ gió bụi mờ,

Biệt ly mây biệt bơ vơ ngàn trùng,

Thánh nhân lời dặn hào hùng,

Ngọn cờ chiến bại, kiên trung vẫn còn,

Trời xa xót nỗi cô đơn,

Lời thề vàng đá chưa sờn chí trai!

Cầu an đâu xứng anh tài,

Lẽ đâu vận nước còn dài thê lương!