Bức Thư Thứ Hai

17 tháng 6 năm 1930

 

Anh đã là người yêu nước!

Không làm tròn được nghĩa vụ cứu quốc!


Anh giữ lấy tấm linh hồn cao cả để về chiêu binh rèn lính ở dưới suối vàng!
Phải chịu đựng nhục nhã mới có ngày mong được vẻ vang!


Các bạn đồng chí phải sống lại sau anh, để đánh đổ cường quyền mà cứu lấy đồng bào đau khổ.

 

Thân không giúp ích cho đời,
Thù không trả được cho người tình chung
Dẫu rằng đương độ trẻ trung
Quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh
Con đường tiến bộ mông mênh
Éo le hoàn cảnh buộc lòng biết sao
Bây giờ hết kiếp thơ đào
Gian nan bỏ mặc đồng bào từ đây
Dẫu rằng chút phận thơ ngây
Sổ đồng chí đã có ngày ghi tên
Chết đi dạ những buồn phiền
Nhưng mà hoàn cảnh truân chuyên buộc mình
Đảng kỳ phất phới trên thành
Tủi thân không được chết vinh dưới cờ
Cực lòng nhỡ bước sa cơ
Chết sầu, chết thảm, có thừa xót xa
Thế ru, đời thế ru mà
Đời mà ai biết, người mà ai hay.


Nguyễn Thị Giang