Năm 2005, Foundation làm việc với Thư viện Quốc gia của Pháp và tìm được chữ ký của Nguyễn Thái Học.