Lời Ngỏ

 

Chương 1: Đời Học Sinh

 

Chương 2: Tư Tưởng Cách Mệnh

 

Chương 3: 1926

 

Chương 4: Nam Đồng Thư Xã

 

Chương 5: Hòa Bình Cách Mệnh

 

Chương 6: Phải Sắt Và Phải Máu

 

Chương 7: Việt Nam Quốc Dân Đảng

 

Chương 8: Nguyễn Quốc Túy

 

Chương 9: Việc Hải Phòng

 

Chương 10: Việc Bắc Ninh

 

Chương 11: Tổng Bộ Đầu Tiên

 

Chương 12: Việc Liên Lạc Nhà Binh Và Các Nơi Trong Nước

 

Chương 13: Việc Đi Xiêm

 

Chương 14: Hồn Cách Mệnh Và Việt Nam Khách Sạn

 

Chương 15: Những Việc tống Tiền

 

Chương 16: Cụ Phan Bội Châu

 

Chương 17: Việc Ba-Gianh

 

Chương 18: Sau Ngày Bại Lộ

 

Chương 19: Dân Khí Năm 1929

 

Chương 20: Một Bức Thư

 

Chương 21: Thị Nhu, Thị Uyển

 

Chương 22: Những Kẻ Khốn Nạn

 

Chương 23: Việc Xử Tử Thừa Mai

 

Chương 24: Cơ Quan Thanh Giám

 

Chương 25: Việc Giết Kinh

 

Chương 26: Mỹ Điền

 

Chương 27: Phương Lược

 

Chương 28: Phao Tân và Nội Viên

 

Chương 29: Đội Dương Phản Đảng

 

Chương 30: Ngã Đường Quyết Liệt

 

Chương 31: Việc Yên Báy

 

Chương 32: Việc Hưng Hoá và Uyên Thao

 

Chương 33: Việc Đánh Miền Xuôi

 

Chương 34: Việc Ném Bom Hà Nội

 

Chương 35: Anh Chánh Tôn

 

Chương 36: Anh Phó Đức Chính Bị Bắt

 

Chương 37: Tấm lòng Trách Nhiệm

 

Chương 38: Anh Ngô Hải Hoàng

 

Chương 39: Áp Cổ Vịt

 

Chương 40: Cơ Quan Hàng Bột

 

Chương 41: Bảng Danh Dự

 

Chương 42: Con Số Mười Ba

 

Chương 43: Chị Giang

 

Phụ Lục 1

 

Phụ Lục 2