Mộ nhà cách mạng Nguyễn Thị Giang

 

 

Ảnh (giaygoixoi): Mộ cô Giang nằm giữa cánh đồng làng Thổ tang,

14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): Mộ cô Giang nằm giữa cánh đồng làng Thổ tang,

14/6-21/6/2010.

 

 

Ảnh (giaygoixoi): Trên bia mộ ghi câu thơ của cô:

"Quốc kỳ phấp phới trên thành
Tủi thân không được chết vinh dưới cờ"

14/6-21/6/2010.

 

Ảnh (giaygoixoi): Mộ cô Giang nằm giữa cánh đồng làng Thổ tang,

14/6-21/6/2010.