PRESS RELEASE

 

Nguyen Thai Hoc Foundation
July 25, 2011
Irvine, CA 92602, USA

 

Submission of the petition "Put an End to China's Terrorist Attacks and Expansionism in the Southeast Asia Sea"

 

 

This campaign started on June 1, 2011 and closed on July 15, 2011 and received 939 signatures from supporters from different parts of the world.

 

The petion letter and background and 939 signatures were postally sent out on July 25, 2011 and to:

 

The International Court of Justice, the International Criminal Court, Human Rights Watch, the United Nations, US President Barrack Obama, US Secretary of State Hillary Rodham Clinton, US Senator John McCain, and US Senator Jim Webb.

 

We will keep you informed of new developments of the petition. Thank you for your support.

 

Sincerely,

 

Phan Nguyen

Secretary
Nguyễn Thái Học Foundation
nguyenphan@nguyenthaihocfoundation.org
nthf@nguyenthaihocfoundation.org

 

Enclosures:

 

The petition on Change.org

The International Court of Justice: Letter

The International Criminal Court: Letter

Human Rights Watch: Letter

The United Nations: Letter

US President Barrack Obama: Letter

US Secretary of State Hillary Rodham Clinton: Letter

US Senator John McCain: Letter

US Senator Jim Webb: Letter

 


 

THÔNG BÁO

 

Nguyễn Thái Học Foundation
Ngày 25 tháng 7 năm 2011
Irvine, CA 92602 , USA

 

Đệ trình Kiến nghị "Chấm dứt hành động khủng bố và chủ nghĩa bành trướng của Trung Hoa ở biển Đông Nam Á"

 

 

Cuộc vận động bắt đầu ngày 1/6/2011 và chấm dứt ngày 15/7/2011. Thư kiến nghị và chữ ký của quý vị đã được gửi bằng bưu điện ngày 25/7/2011 và được đệ trình lên:

 

Tòa án Công lý Quốc tế, Tòa án Hình sự Quốc tế, Tổ chức Giám sát Nhân Quyền, Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Obama, Ngoại Trưởng Hillary Clinton, Thượng Nghị sĩ John McCain, và Thượng Nghị sĩ Jim Webb của Hoa Kỳ.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị về các tin liên quan đến kiến nghị.

 

Chân thành cảm ơn quý vị.

 

Trân trọng,

 

Nguyễn Phán

Thư ký
Nguyễn Thái Học Foundation
nguyenphan@nguyenthaihocfoundation.org
nthf@nguyenthaihocfoundation.org

 

Đính kèm:

 

Kiến nghị trên Chang.org: xem ở đây

Tòa án Công lý Quốc tế: Thư

Tòa án Hình sự Quốc tế: Thư

Tổ chức Giám sát Nhân Quyền: Thư

Liên Hiệp Quốc: Thư

Tổng Thống Obama: Thư
Ngoại Trưởng Hillary Clinton: Thư

Thượng Nghị sĩ John McCain: Thư

Thượng Nghị sĩ Jim Webb: Thư