BAN ĐIỀU HÀNH

 

Lê Quỳnh Châu

Giám Đốc

Nghề nghiệp: Bác sĩ Nha khoa (DDS)

 

Trần Lĩnh Nam

Phó Giám Đốc

Nghề nghiệp: Kỹ sư

 

Hoàng Lan

Phát Ngôn Viên

Nghề nghiệp: Tài chính, BS

 

Trần Yên Dũng

Trưởng ban Tài chánh

Nghề nghiệp: Thương mại, BS

 

Vũ Việt Văn

Trưởng ban Xã Hội

Nghề nghiệp: Giáo dục

 

Nguyễn Phán

Trưởng ban Nội Vụ

Nghề nghiệp: Thương mại

 


BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

 

Trịnh Bảo Ngọc

Nghề nghiệp: Điện toán, PhD

 

TTLan

 

Nguyễn Đức Bằng

Nghề nghiệp: Kỹ sư, MS

 


 

ĐẠI DIỆN VÙNG

 

Trịnh Bảo Ngọc

Nghề nghiệp: Điện toán, PhD

 

Trịnh T. Đông Hải

Nghề nghiệp: Semiconductor, PhD

 

Trần Quế Sơn

Nghề nghiệp: Thương mại, BS

 

Nguyễn Hùng Anh

Nghề nghiệp: PhD Candidate

 

Trần Bình Định

Nghề nghiệp: Điện toán


 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Lý Kinh Dương

Chủ tịch

Nghề nghiệp: Điện toán, PhD

 

Thành viên

 

Hà Phương Anh

Nghề nghiệp: Thương mại

 

Vũ Cao Châu

Nghề nghiệp: Giáo dục

 


 

CỘNG TÁC

 

Mỹ Hương

Nghề nghiệp: Nha khoa, DDS

 

Minh Phương

Nghề nghiệp: Nha khoa, DDS

 


 

LIÊN LẠC

 

Nguyen Thai Hoc Foundation

2135 A Tully Road, PMB #222

San Jose, CA 95121

USA

 

Tel: (408) 805-5312

International: +14088055312

 

Email: nthf@nguyenthaihocfoundation.org

Website: www.nguyenthaihocfoundation.org

Federal Tax Identification: EIN 20-3517486